Jämlik hälsa

Snart börjar arbetet och vi skall göra det tillsammans!

Handlingsplanen för en mer jämlik hälsa i hela Västra Götaland kommer att ligga på folkhälsokommitténs bord för beslut den 6 december. Därefter överlämnas den till regionstyrelsen för vidare beslut. Men arbetet för den sociala hållbarheten i regionen avslutas inte i och med att handlingsplanen antas. Tvärtom, det är då arbetet börjar! De beskrivna insatserna och åtgärderna blir viktiga verktyg för regionen att agera utifrån. Möjlighet för samverkan med andra aktörer skapas, kommuner, myndigheter, föreningsliv och forskning med flera.

Detta budskap spred vi till Regionstyrelsen i Västra Götaland när representanter för folkhälsokommittén gästade residenset i Vänersborg den 8 oktober. Anledningen till besöket var att ge en aktuell rapport kring det slutliga arbetet med handlingsplan. En handlingsplan som regionstyrelsen initierat efter regionfullmäktiges budgetbeslut.

Vi inledde med att en kort tillbakablick på ett intensivt år och gav en beskrivning av hur arbetet varit organiserat, med en bred uppslutning i arbetsgruppen, forskarnätverket och den politiska styrningen. Målbilden av ett levande och funktionellt dokument där också politiska olikheter kan vara möjliga presenterades av politiken. Att våga lyfta fram politiska skiljelinjer är en styrka för arbetet, möjligheten att till exempel i budgetsammanhang värdera olika insatser och åtgärder är en framgång för hela processen. Vi berättade också om att vårt arbetssätt har väckt uppmärksamhet i ett internationellt perspektiv.

Jag är övertygad om att den kunskap och det stora engagemang som så många visat för detta uppdrag kommer att bidra till att vi i framtiden kommer att kunna säga att den sociala hållbarheten fick sin tydliga beskrivning utifrån detta arbete. Jag hoppas att du vill vara med när vi kliver in i framtiden!

Social hållbarhet – välfärdens framtid

Efter ett par veckors intensivt konfererande kring viktiga välfärdsfrågor tycker jag att det går att konstatera att det finns en framtid för välfärden och ett hållbart samhälle.

Den 6 november presenterade Västra Götalands Folkhälsokommitté den handlingsplan för jämlik hälsa i Västra Götaland som Regionfullmäktige tagit initiativ till. Den presenterades för ca 400 intresserade och engagerade gäster; regionala, nationella och internationella. Intressanta och givande föreläsningar hölls av internationella gäster.

Folkhälsochef Johan Jonsson presenterade handlingsplanens uppbyggnad och vad som behövs för att genomföra åtgärderna i handlingsplanen. Detta följdes av diskussioner kring handlingsplanens tre utmaningar som har ett livsloppsperspektiv, Trygga och goda uppväxtvillkor, Ökat arbetsdeltagande och Åldrande med livskvalitet.

Dagen inramades av internationella gäster och Erio Ziglio, WHO, avslutade det internationella inslaget med att presentera ”Göteborg Manifesto” som arbetats fram inom WHOs nätverk Regions for Health Network. Manifestet har sin grund i WHO:s arbete för ett mer jämlikt Europa och skriften ”Health 2020”.

Kjell Nordström, regionfullmäktiges ordförande tackade WHO för att ha valt Västra Götaland och Göteborg som plats för presentation av manifestet. Kjell Nordström pekade också ut färdriktningen för den politiska hanteringen av handlingsplanen då han föresåg ett antagande av planen på regionfullmäktiges möte 5 februari 2013.

Förra veckan fyllde Samordningsförbundet Delta 15 år. Det firades med att bjuda in till intressanta föreläsningar och diskussioner kring den nordiska välfärdsmodellen, där samverkan och social hållbarhet var genomgående teman. Efter dessa dagar och vår konferensvecka innan så tycker jag mig kunna konstatera att vår välfärdsmodell lever, men den behöver uppdateras, som det numera heter. Den behöver både nya influenser av social hållbarhet, sociala investeringar, men den behöver också återupprätta solidariteten och hitta tillbaka till folkbildningens rötter.

Håller du med – tycker du också att välfärden har en framtid?

Arbetslivet är fortfarande inte jämställt.

Arbetslivet är inte jämställt. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 procentenheter under de senaste 20 åren. Det går ofantligt långsamt mot ett jämställt arbetsliv, för att jämföra skulle det ta 91 minuter att borsta tänderna om man gör det i jämställdhetstakt. En vanlig arbetsdag skulle pågå i 15 dygn. Med den takten kommer våra barns arbetsmarknad fortfarande inte vara jämställd. Det kan vi aldrig acceptera. Vi har väntat länge nog. Nu är det dags att agera. Vi måste öka jämställdhetstakten.

Sannolikt inte blivande boss

Kvinnor och män blir inte chef i lika hög grad trots att de vill det i lika stor utsträckning. Att kvinnor och män ska ha tillgång till makt och inflytande på alla nivåer i samhället, på lika villkor, är en grundläggande demokrati- och rättvisefråga. Ändå är fördelningen på beslutsfattande positioner ojämnställd. Kvinnor återfinns genomgående på lägre befattningsnivåer än män inom alla sektorer.

LÄS MER: CHECKLISTA KARRIÄR

Arbetslivet är inte jämställt. Värd 2 miljoner mindre än brorsan.

Att det inte ska förekomma osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön råder det i stort sett konsensus om i samhället. Politiker såväl som arbetsmarknadens parter ställer sig bakom målet att lönerna ska vara jämställda. Ändå leder det oförklarade lönegapet bland privatanställda tjänstemän till att exempelkvinnan tjänar 2 miljoner kronor mindre än mannen över ett arbetsliv.

LÄS MER: SÅ RÄKNADE VI UT LÖNESKILLNADEN

Arbetslivet är inte jämställt. Ingen guldkant på ålderns höst.

Bristen på jämställdhet i arbetslivet leder till ojämnställda pensioner. Alla inkomster – hela livet – påverkar pensionen. Lägre inkomster i arbetslivet ger också lägre pension. Enligt SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män 2016” hade kvinnor i genomsnitt 67 procent av mäns pensioner. Män har högre genomsnittliga totala pensioner och förvärvsinkomster än kvinnor i alla åldrar, oavsett sektor. (ISF 2017:8).

Jämställdhet bidrar till rättvisa jobb och tillväxt

Den 8 november var jämställdhetsminister Åsa Regnér värd för en EU-ministerkonferens i Göteborg om hur jämställdhet bidrar till rättvisa jobb och tillväxt. På plats deltog ett antal av EU:s jämställdhetsministrar, företrädare för EU-institutionerna, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och forskare.

Under konferensen var även en pressträff med Åsa Regnér, Frankrikes jämställdhetsminister Marlène Schiappa, Estlands arbetsmarknads- och hälsominister Jevgeni Ossinovski och Dr. Ralf Kleindiek, statssekreterare hos Tyskland minister för familjefrågor.

På bilden syns jämställdhetsminister Åsa Regnér tillsammans med alla deltagare vid konferens i Göteborg om hur jämställdhet bidrar till rättvisa jobb och tillväxt.

Slutsatserna från diskussionerna ska bidra till det sociala toppmötet den 17 november där EU- kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och statsminister Stefan Löfven står som värdar.

Vi kan inte uppnå ett socialt Europa utan jämställdhet. Jämställdhet är en grundläggande rättighet men det är också en förutsättning för ekonomisk tillväxt, väl fungerande arbetsmarknad och välfärd, sa jämställdhetsminister Åsa Regnér i sitt inledande tal efter en videohälsning från statsmininster Stefan Löfvén.

Konferensen var indelad i flera sessioner som inleddes med ett tal följt av en panel med ministrar, arbetsmarknadens parter, experter och det civila samhället.

  • Jämställdhet – nyckel till tillväxt
  • Jämställdhet – en nyckel till rättvisa jobb
  • Balans i arbetslivet – en nyckel till jämställdhet
  • Slutsatser: Integrera jämställdhet i det sociala toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt
  • Program, bakgrundsinformation och deltagarlista

I slutet av dagen hade jämställdhetsminister Åsa Regnér ett öppet forum i Angered i Göteborg. Tillsammans med den estniska hälso- och arbetsministern Jevgeni Ossinovski fick de deltagande medborgarna berättat om dagens konferens, följt av en diskussion med deltagarna om hur jämställdhet kan bidra till rättvisa jobb och tillväxt.

Efter att ha tagit del av tankar och idéer i dagens diskussioner är det ännu tydligare för mig att jämställdhet måste upp på högsta nivå på EU: s politiska agenda. Resultatet av diskussionerna är ett värdefullt medskick och ett starkt budskap till det sociala toppmötet och våra stats- och regeringschefer om hur jämställdhet kan bidra till rättvisa jobb och tillväxt, sa jämställdhetsminister Åsa Regnér i sina avslutande kommentarer.